Oblíbené 0 Porovnání 0

Pomáháme mazlíčkům

SOUTĚŽ SKONČILA

Soutěžíme o 10 psích kalendářů na Instagramu @bekocr! 🐶

Čtyřnohým kamarádům se snažíme pomoct ve chvílích, kdy na svoji rodinu a domov teprve čekají. Pro rok 2019 jsme se proto rozhodli navázat spolupráci s útulky a pomoc jim jak finančně, tak materiálně našimi spotřebiči. ☺️👌

Pravidla soutěže:

1️⃣Napište do komentářů přezdívku vašeho domácího mazlíčka. 🐶🐱

2️⃣Sledovat tuto Instagram stránku @bekocr.

Výherci budou známi v pondělí 21. 1. v 13:00 🥳

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM „Pomáháme s domácími mazlíčky“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je obchodní společnost BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka

Bucharova 1423/6, Praha 5 – Stodůlky, 158 00, IČO: 27371948

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 52190 (dále jen "organizátor").

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 19. 1. 2019 do 21. 1. 2019 do 12:00 (dále jen „soutěžní období“). Soutěž je zveřejněna na internetové stránce https://www.instagram.com/bekocr/ (dále jen „internetové stránky soutěže“).

 

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát každý zletilý uživatel elektronické komunitní sítě Facebook (dále jen „Facebook“), jehož trvalý pobyt se nachází na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a zástupci organizátora.

 

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

 

4. Mechanismus soutěže a určení výherců.

Soutěž probíhá formou komentářů pod soutěžní fotkou na Instagramu Bekocr. Pro získání výhry je potřeba aby soutěžící dal Like („To se mi líbí“) na instagramovou stránku Bekocr a označil jednu osobu do komentářů pod soutěžní fotkou. Počet komentářů není omezený. Pokud soutěžící označí více než jednoho uživatele není v jednom komentáři, pro předání druhé ceny budeme nejprve kontaktovat prvního uživatele v pořadí. Do soutěží budou zahrnuty pouze komentáře napsané organizátorovi nejpozději v 11:59:59 hodin posledního dne soutěží. Určení výherce bude formou náhodného výběru komentáře přes webovou aplikaci https://commentpicker.com/instagram.php. Náhodný výběr bude odvysílán živě na Instagramu Beko.

 

Organizátor vyhodnotí pouze komentáře, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno organizátora nebo společnosti Beko CR.

 

5. Výhry a jejich předání

Výhry:

  1. 10x kalendář Pomáháme s domácími mazlíčky na rok 2019

 

Organizátor bude nejpozději do 7 dnů od skončení soutěží výherce kontaktovat prostřednictvím zprávy na Instagramu. V případě, že se organizátorovi nepodaří výherce úspěšně kontaktovat a výherce ani do 3 dnů od odeslání informativní zprávy o výhře v soutěži nepotvrdí svůj zájem o výhru, jakož i v případě, kdy se výherce výhry výslovně vzdá, ztrácí výherce právo na výhru a probíhá další losování. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. V případě, že se neozve výherce 2. výhry, bude cena předána výherci 1. výhry. Předání výher probíhá na Showroomu Beko (Bucharova 1423/6, Praha 5 – Stodůlky, 15800 dle předchozí domluvy termínu předání.

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Organizátor soutěže žádá až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, o souhlas účastníka ve smyslu platných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže, zasílání informací o průběhu této soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže.

 

Účastník soutěže souhlasí s použitím a zveřejněním své přezdívky, jména a příjmení na sociálních sítích.

 

Zapojením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.

 

7. Další práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

 

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění, jakož i se zpětnou účinností. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů, jakož i bez uvedení důvodu. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena.

 

Soutěžící se mohou obracet na organizátora s případnými dotazy týkajícími se výkladu těchto pravidel prostřednictvím emailových zpráv zaslaných na marketing@bekosa.cz. Organizátor je oprávněn dotazy soutěžících spolu s odpovědí organizátora zveřejnit na internetových stránkách soutěže.

 

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.